تفاوت یادگیری و آموزش

آموزش و یادگیری مفاهیمی هستند که به طور نزدیک با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. این دو مفهوم گاهی از اوقات با هم اشتباه گرفته می‌شوند و یا به جای یکدیگر به کار می‌روند. در حالی که آموزش و یادگیری هر دو باعث کسب دانش و مهارت در فرد می‌شود اما روش هر کدام از این‌ها با هم متفاوت است.
شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های آموزشی همه اهمیت یادگیری بر آموزش را به اشتراک می‌گذارند. به این دلیل که ماهیت آموزش بسیار محدود است و افراد تنها مهارت‌ها و دانشی که موسسه برای آن‌ها در نظر گرفته را به طور منحصر به فرد می‌آموزند اما یادگیری می‌تواند بسیار مفیدتر واقع شود و افراد را با درک، آزمایش و تجربه‌ی چیزهای جدید برای مواجهه با مشکلات و مسائل از پیش مشخص نشده نیز آماده کند.
از طرفی آموزش می‌تواند برای یک کمپانی که قصد آموزش یک روش و یا مهارت خاص به کارکنان خود را دارد مفید واقع شود. با این حال اقدام یادگیری با آموزش می‌تواند به عملکردی بهتر منجر شود. تفاوت یادگیری و آموزش عبارتست از:

  • در آموزش یادگیری تنها در شرایط رسمی و با امکانات فراهم آمده صورت می‌گیرد اما در یادگیری مردم از طریق منابع دلخواه و مختلف می‌توانند یاد بگیرند.
  • در آموزش فرآیند یادگیری در کنترل معلم است اما در یادگیری این فرآیند در کنترل فراگیر است.
  • در آموزش آنچه باید آموخته شود و زمان آن را، معلم مشخص می‌کند. اما در یادگیری زمان و چگونگی یادگیری را معلم مشخص می‌کند.
  • در آموزش مطالب مورد آموزش عقب‌تر از زمان حال است اما در یادگیری مطالب به روز و کار آمد است.
  • در آموزش نیازهای یادگیری را برای فرد تعیین می‌کنند اما در یادگیری خود فراگیر نیازهایش را می‌فهمد و از تعقیب و رفع آن لذت می‌برد.
  • در آموزش همیشه به یک آموزگار نیازمندیم تا به ما منبع بدهد اما در یادگیری همه‌ی مواد و منابع یادگیری مستقیماً و بی واسطه است.

از مقایسه تعریف‌های آموزش و یادگیری با یکدیگر به این نتیجه می‌رسیم که اینها دو فرایند مستقل هستند. یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است، اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل حداقل دو نفر (یک معلم و یک یادگیرنده) است. البته معنی این سخن آن نیست که یادگیری و آموزش دو فرایند نامرتبط هستند، در واقع این دو به هم وابسته‌اند. یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به این هدف. اما آموزش به یادگیری نمی‌انجامد. در بحث‌های قبلی گفتیم که آموزش فعالیتی است که از سوی معلم به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می‌گیرد، اما یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می‌شود.
بنابراین، اگر یادگیرنده بخواهد از کمک‌ها و امکاناتی که معلم برای او فراهم می‌آورد استفاده کند و در جهت یادگرفتن فعالیت نماید در او یادگیری ایجاد خواهد شد و فعالیت‌های آموزشی معلم مثمر ثمر خواهند بود. اما چنانچه یادگیرنده در جهت یادگرفتن فعالیت نکند و نخواهد از کمک‌های معلم استفاده نماید، در او یادگیری به وجود نخواهد آمد، و در چنین حالتی آموزش به یادگیری نخواهد انجامید. بنا به گفته وولفولک (۱۹۹۵)، “هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری یاد بگیرد، یادگیرندگان دانش‌ها و مهارت‌های خودشان را خلق می‌کنند. نقش معلم تدارک دیدن و هماهنگ کردن مواد، تکالیف، موقعیت‌ها، گفتگوها و کاوش‌هایی است که از یادگیری و استقلال یادگیرندگان حمایت می‌کند”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام
en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish